The ”Hermit” Collection by Ksenia Schnaider/photos: Sasha Samsonova

 Ksenia Schnaider 2012 s/s collection
photographer: Sasha Samsonova
models: Eugenia Kedrova, Sergey Molodsov
make-up: Natalia Strilchyk, hair: Linda Poluektov